1 OKTOBER 2019, AV DAVID JONSSON

Mejeriprodukters hälsopåverkan

Huruvida mjölk och mejeriprodukter är hälsosamt eller inte är ett ständigt återkommande debattämne. Här går vi därför igenom vad vetenskapen säger i frågan!

Huruvida mjölk och mejeriprodukter är hälsosamt eller inte utgör ett ständigt återkommande debattämne inom vissa kretsar. Anledningen till att “experterna” tycks tvista i frågan beror till stor del på ett fenomen som kallas för “cherry picking”, d.v.s. att man enbart lyfter fram den eller de studier som stödjer den egna tesen medan man struntar i eller förkastar resten.

Den mer seriösa debattören ser därför till att granska vad den SAMLADE litteraturen inom ett visst område säger, något forskare försöker göra genom så kallade översiktsartiklar och meta-analyser. Där slår man samman och granskar resultaten från samtliga studier som undersökt en specifik frågeställning för att bättre kunna svara på hur verkligheten faktiskt förhåller sig. När det gäller just mejeriprodukter och hälsa finns det ett flertal sådana sammanställningar gjorda, vilket gör det nästintill oärligt att enbart hänvisa till någon enstaka studie.

När det gäller risken att utveckla övervikt och fetma visar dessa sammanställningar att mejeriprodukter antingen har en svagt skyddande effekt eller ingen effekt alls. Detsamma gäller risken att utveckla metabola syndromet, diabetes typ II och hjärtkärlsjukdom.

När det gäller cancer tycks mjölk och mejeriprodukter varken öka eller minska risken generellt. Ett högt intag tycks dock skydda mot vissa former (då främst tarmcancer och bröstcancer) medan det istället verkar öka risken för prostatacancer.

När det gäller mortalitet – risken att dö i förtid – har man inte heller sett något samband. Risken att dö tycks således inte påverkas av hur mycket eller lite mejeriprodukter någon äter.

Värt att notera är att detta är sammanställningar av observationsstudier vilka generellt har svårt att bevisa orsak och verkan. Det är däremot det bästa vi har att tillgå i nuläget och sammanställningarna talar sitt tydliga språk. Mjölk och mejeriprodukter verkar mestadels ha antingen neutrala eller svagt positiva effekter ur hälsosynpunkt. Den som påstår något annat har inte vetenskapen bakom sig.